រាជធានីភ្នំពេញ, ខណ្ឌដូនពេញにあるBaccaratの店舗

រាជធានីភ្នំពេញ, ខណ្ឌដូនពេញにあるBaccaratのショップをリストアップし、連絡先、電話、住所、営業時間などの情報を確認することができます。

Logo

Baccarat Phnom Penh Cambodia

直営店

Unit B3A, Basement 1, Vattanac Capital Mall
120211 Phnom Penh
KH